Geologia inżynierska

Geologia inżynierska
Jednym z działów geologii jest geologia inżynierska.
Został on wydzielony jako samodzielna nauka w latach dwudziestych. Jego przedmiotem jest badanie środowiska geologicznego, jego ewolucji i zmienności na potrzeby planowania regionalnego i przestrzennego, a także wykonawstwa, projektowania oraz eksploatacji obiektów budowlanych. Wiąże takie działy wiedzy jak geotechnika, mechanika gruntów, gruntoznawstwo, hydrogeologia, inżynieria budowlana, geochemia, geomorfologia, geofizyka, wraz z pozostałymi dziedzinami geologii.

Geologia inżynierska zajmuje się określaniem warunków wodno-gruntowych na potrzeby postawienia budowli. Osady czwartorzędowe są głównym przedmiotem badań geologii inżynierskiej w naszym kraju. W przeważającej części są to osady polodowcowe, poza tym osady organiczne i rzeczne.

Studia geologiczno-inżynierskie oraz badania są prowadzone na użytek projektów:

– budownictwa usługowego, mieszkaniowego, jak również przemysłowego,
– infrastruktury przemysłowej i publicznej,
– kopalni wraz z ich infrastrukturą,
– programów ochrony środowiska oraz rezerwatów,
– zabezpieczeń stabilności nabrzeży oraz klifów,
– inżynierii wybrzeża,
– kabli i rurociągów podmorskich,
– platform wiertniczych itp.

Author:

Related Post

top